عجیب ترین سوانح هوایی

10 سانحه و تصادفات عجیب هوایی
سرگرمی پنجشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۶

10 سانحه و تصادفات عجیب هوایی

تصادفات هواپیمایی تصادفی است که منجر به مرگ خدمه و مسافران می‌شود. درحالی‌که حادثه اتفاقی است که به تصادف منجر شود. برای مثال سقوط هواپیما هم یک تصادف در نظر …