عجایب دنیای زیر آب

12 شی‌ء عجیب در زیر آب که عده کمی از آن خبر دارند
سرگرمی چهارشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۶

12 شی‌ء عجیب در زیر آب که عده کمی از آن خبر دارند

70% از سطح کره زمین با آب اقیانوس‌ها پوشیده شده است درحالی‌که تنها 5% از آن را مطالعه و بررسی کرده‌ایم. درنتیجه بخش عظیمی از دنیای زیرآب به همراه رمز …