شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

آیا مطمئن هستید که می‌توانید تمام چیزهایی که در اطرافتان است را ببینید؟ اگر حواستان جمع نباشد ممکن است متوجه چیزهایی که در طبیعت می‌بینید نشوید. در اینجا 10 تصویر را به شما نشان می‌دهیم که در آن حیواناتی در طبیعت پنهان شده‌اند. آیا می‌توانید تمام آن‌ها را پیدا کنید؟

در این تصویر یک مار وجود دارد.

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

گربه را پیدا کنید.

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

کیمن در کجای این تصویر قرار دارد؟

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

مار را پیدا کنید.

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

آیا می‌توانید سنجاب را پیدا کنید؟

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

قورباغه کجاست؟

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

عنکبوت را پیدا کنید.

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

قورباغه کجا پنهان شده است؟

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

ملخ کجاست؟

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

زرافه را پیدا کنید.

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید

شرط می‌بندیم که نمی‌توانید حیوانات موجود در این تصاویر را پیدا کنید
                               

دیدگاه‌ها

بستن فرم